Skapuláré Csoport

Skapuláré Csoport

A Kármelita rend
A Kármelhegyi Boldogasszony Testvéreinek Rendje a XII. században a szentföldi Kármel hegyén élő remeték egy csoportjából alakult. A szaracén hódítás elől Európába menekültek. A XV. században megalakult a Rend női ága. Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János reformja óta (XVI. század) a Rendnek két külön ága van: a sarus (hagyományos) és a sarutlan (megreformált). Magyarországon jelenleg csak sarutlan kármelita testvérek és nővérek élnek. A Kármelita Rend közismertebb szentjei: Avilai (Nagy) Szent Teréz, Keresztes Szent János, Lisieux-i (Kis) Szent Teréz, Szentháromságról nev. Boldog Erzsébet, Szent Teréz Benedikta (Edith Stein). Magyarországon folyamatban van Marton Marcell atya boldoggáavatása.

A Kármelita Skapuláré
Az áttelepülés nehéz időszakában a Rend saját fennmaradásáért imádkozott. A hagyomány szerint a Boldogságos Szűz, Kármel Pátronája, megjelent B. Simon Stock angol rendi elöljárónak. Skapulárét tartva a kezében, ezt mondta neki: „Ez a kiváltság számodra és tieid számára: mindaz, aki a skapulárét viselve hal meg, üdvözülni fog”. Ezt a kiváltságot az Egyház a hozzájuk társult hívekre is kiterjesztette. A skapuláré a szerzetesi ruha egy része. A Kármelita Rend skapuláréját a Szűz Anya üdvözítő anyai szeretetének jelévé akarta tenni az egész Egyház számára. Ezt az Egyház elfogadta, és az évszázadok folyamán többször is megerősítette. A skapuláré nem egy mágikus erővel bíró tárgy, amely automatikusan biztosítaná számunkra az üdvösséget! A skapuláré felvételével azt fejezzük ki, hogy gyermeki bizalommal elfogadjuk Szűzanyánk anyai pártfogását, és segítségét kérjük abban, hogy életünk folyamán egyre jobban követni tudjuk őt és az ő Szent Fiát. Hiszen csak Jézus Krisztus követése nyitja meg számunkra a mennyország ajtaját. A skapuláré egyúttal a Kármel családjához való tartozás jele is. A Rend szentjei és egyházdoktorai arra tanítanak minket, miként követhetjük Krisztust és Szűz Máriát az Istennek való teljes odaadottságban, az állandó imában és a felebaráti szeretetben. A skapulárén keresztül részesei leszünk a Kármel összes lelki javainak (mindazok kegyelmeknek, amiket a Rend tagjai imádságaik, lemondásaik, keresztjeik türelmes, hittel való viselésével szereznek). A Skapuláré felvételével járó kötelezettségek A skapuláré állandó viselése (legalább érem formájában) Rendszeres imádság (elmélkedés, zsolozsma, rózsafüzér, stb.). Nem a mennyiség számít, hanem az, hogy rendszeresen és odafigyelve, szívbol történjék. Elkötelezett keresztény élet Szuz Mária iránti bizalomteljes gyermeki lelkület Rendszeres testvéri összejövetel a többi skapuláré-viselovel együtt (lehetoség szerint) A Boldog Özséb Plébánia Skapuláré csoportjának 78 tagja van, akik minden hónap második és negyedik szombatján tartják az imaórájukat.
Vezetőjük: Papp Erzsébet.

Mária vállruhája, a Szent “Skapuláré”
A “skapulárésok” egy olyan imacsoport tagjai, akiket meghívott a Szűzanya, hogy felvegyék az ő vállkendőjét (skapuláré = vállkendo) és tanúságot tegyenek a Szűzanya szeretetéről, aki gyermekeit Jézushoz akarja vezetni. A Skapuláré-imacsoport élete és tevékenysége a Szűzanya példáján, az Evangélium, az Egyház tanítása és a Karmelita rend lelkiségén alapszik. 1251-ben Stock Szent Simonnak, a Karmelita rend fonökének megjelent a Szuzanya, kezében tartván a vállruhát és így szólt: “Azt a kiváltságot adom a te számodra, és minden karmelita számára, hogy aki ebben a skapuláréban hal meg, nem szenved az örök tuzben.” Ezt a kiváltságot az Egyház kiterjesztette mindazokra a hívekre is akik azt szabályszerűen felveszik és így tagjai lesznek a Kármelhegyi Boldogasszony Skapuláré Társulatanak.
Kézdivásárhelyen 2003. március 22-én 25 hívő lélek vette fel a Szent Skapulárét a csíksomlyói kegytemplomban, Csató Béla esperes úr közremüködésével. Azóta a mai napig 130-ra gyarapodott a Szűzanya vállkendőjét viselők száma. Havi két alkalommal találkozunk rendszeresen – a Boldog Özséb templomban hat csoport, a kantai plébánián egy csoport. Imaóráinkon együtt imádkozunk Jézus Krisztushoz és a Szűzanyához, egymásért és azokért a nem hívő emberekért, akik még nem találták meg az Istenhez vezető utat. Kérjük a Szűzanyát, hogy őket is vezesse anyai közbenjárásával Szent Fiához. A Szűzanya segítségét kérjük, hogy életünk folyamán egyre jobban követni tudjuk rajta keresztűl az ő Szent Fiát. Mert csak Jézus Krisztus követése nyitja meg számunkra a mennyország ajtaját. Imaoráinkon minden hónapban a Csató Béla esperes úr által küldött egy-egy rózsafuzér- titkon is elmélkedünk. Felelevenítjük a Skapuláré-szentek, – Keresztes Szent János, Avilai Nagy Szent Teréz, Lisiseux-i Kiss Szent Teréz – életét és nagy-nagy szeretetüket Jézusért. Mert Jézus szeretetét igazán az o példájukon és önfeláldozó életükön keresztül tanulhatjuk meg. A Skapuláré ajándék a Szűzanyától, hogy ezentúl mi mindig egymáshoz tartozunk. Biztosíték, külön oltalom számunkra, a lélek és a test minden veszedelmében. Akik ebben a vállruhában halnak meg, megmenekülnek az örök tuztol, mert Mária elnyeri számukra a végső alázatosságot, ha igazak. Ha pedig bűnösök, megszerzi részükre a megengesztelő kegyelmet.

Máriához, drága Szűz Anyánkhoz, tisztelettel járulunk,
Őt dicsérje hangos énekével bizodalmas szózatunk;
Skapuláré szende királynéja, karmeliták kegyes pártfogója,
Jóra téro bánatos kebellel lábaidhoz borulunk.
Máriában kelt fel világnak tisztafényű csillaga;
Benne támadt lelki üdvösségünk leggyönyörubb hajnala,
Üdvözölt légy Karmel ékessége, szétsugárzó kellemek edénye,
Telt edény és benne sérveinknek üdvözíto balzsama.

Papp Erzsébet