Engesztelő Imacsoport

Engesztelő imacsoport

Az igazi Krisztus-hívő katolikus ember nem elégedhet meg csak a vasárnapok megünneplésével, többletet is kell adnia, erre készteti őt a Krisztus iránti szeretet belső kényszere. Szekularizált világunkban túlárad a bűn, és az emberiség nagy része jórészt a kárhozat útját járja. A Krisztus hívőknek elégtételt kell nyújtaniuk az Isten igazságosságának: ki kell engesztelnünk a Mennyei Atyát saját és embertársaink bűneiért.

Az engesztelés szelleme a Fatimai Mária-jelenések óta (1917. május 13 – okt.13.) terjedt el a Szűzanya ismételt kérésére. Félreérthetetlenül tudtunkra adta, hogy megtérés, bűnbánat, engesztelés, böjt és ima nélkül nem tudjuk kiengesztelni a nagyon megbántott Istent. Ha az emberiség megteszi azt, amit Isten kér üzeneteiben a Szűzanya által, akkor megmenekül, különben a Sátán keríti hatalamába, hogy elpusztítsa a világot. A Szűzanya üzeni: „Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! Akarjátok ti is velem együtt… Ne legyetek kényelemszeretők és gyávák, és ne hitessétek el magatokkal, és másokkal sem, hogy nincs értelme semminek. Van! Csak könnyebb kényelemben várni a vihar elülését, mint kimenni a viharba és lelkeket menteni.”

Vegyünk részt a lelkek megmentésének nagy művében! Ima és áldozat, e kettő menti meg a lelkeket.

Hogyan engeszteljünk?
Aki valóban engesztelni akar, az igyekezzen megjobbítani életét. Bátran lépjen az Úr Jézus nyomdokába, és az Úr szent akaratát mindig úgy fogadja el, ahogy azt az isteni Fölség feléje nyújtja.
– Mindenek fölött szeresse a Szentháromságot
– Isten iránti szeretetét az embertársai iránti szeretetével bizonyítsa
– Mindenkivel tegyen jót, jutalomvárás nélkül
– Tartsa meg Isten tizparancsolatát
– Lelkében legyen mindig béke és jóakarat, legyen mindig szelíd és alázatos szívű, ne szóljon meg és ne rágalmazzon meg senkit.
– Imádkozzon sokat, és összeszedetten, hozzon áldozatokat a bűnösök és hitetlenek megtéréséért. Ha csak egyetlen léleknek is kieszközli a megtérés kegyelmét, megmenti a pokol tüzétől, és besegíti a mennyországba, akkor nem élt hiába.
– A mindennapi lelkiismeret-vizsgálattal törekedjen helyes lelkiismeretének kialakítására.
– Az Úr engesztelő gyermeke lehetőség szerint legyen napi áldozó, vagy legalább minden vasárnap és ünnepnap, elsőpénteken, elsőszombaton járuljon szentáldozáshoz, innen merítheti az erőt az engesztelő élethez.
– Az engesztelő szívnek mindig a két legnagyobb engesztelő, az Úr Jézus és a Szűzanya nyomdokain kell járnia.

Az engesztelés formái különbözőek lehetnek:

1.) Egyénileg végzett engesztelés az otthoni napi imaidő alatt, pl. a Jerikó kilenced keretében vállalt imaóra, melynek lényegét és célját a novemberi lapszámban ismertettük. Ne féljünk vállalni imaórát e kilenced keretében, mert ha valami váratlan dolog jön közbe az erre szánt órában, ezt felajánlom az engesztelés céljára, és a vállalt imát elvégezhetem később. A fontos az, hogy a vállalt órában szándékommal jelen legyek az engesztelő folyamatban, mert amit végzek ez alatt, az is ima, s kedves a Szűzanyának. Jelentkezzenek bátran ebbe az imacsoportba!
Ugyancsak egyéni engesztelő forma a Boldog Özséb plébánia templomban folyó, – minden szombat este – a csendes szentségimádás.

2.) Közösen végzett (templomban) szentségimádás: szóbeli imája hangosan mondott, irányított engesztelés, előnye és értéke azért nagy, mert a közös szándékra egy egész csoport imája, kérése együttesen száll fel a Mennyei Atyához.

Engesztelni akaró lelkek! Igyekezzünk napról-napra megjobbítani saját életünket, és megkönnyíteni embertársaink életét. Égi Édesanyánk vezetésével engeszteljük a nagyon megbántott Istent saját bűneinkért és az egész világ bűneiért. Mentsük meg testvéreink lelkét a mennyország számára!

Közös szentségimádásra több alkalmat is biztosít plebániánk: elsőpéntekeken, elsőszombatokon, elsővasárnapokon a délutáni szentmise előtt egy órával. Szakítsunk időt ezekre az alkalmakra, hogy közösen,- egy teljes órán át – engesztelhessünk.

Rendszeresen folyik minden hónap harmadik péntekjén,-immár 15éve – a Kantai templomban az éjszakai virrasztó szentségimádás szentmisével együtt. Az éjszakába nyúló ima áldozatvállalása teszi értékesebbé ezt az engesztelési formát. Kapcsolódjunk be minél többen ebbe is.

Külön szeretném megemlíteni az elsőszombati engesztelés fontossát. A Szent Szűz meg akarja menteni a bűnösöket, útját akarja állni a sok elkárhozásnak, ezért elszánt közreműködésünket kéri és ajánlja Szeplőtelen Szívének nagy ajándékát: az elsőszombatok megünneplését. „Mindazok, akik 5 egymást követő hónap (újabban 9 hónap) első szombatján meggyónnak, szentáldozáshoz járulnak, elimádkozzák a rózsafüzért, és 15 percen át a rózsafüzér 15 titkáról elmélkednek, velem maradnak, hogy engem vigasztaljanak, megígérem, hogy haláluk óráján mellettük leszek az üdvözülésükhöz szükséges minden kegyelemmel”. Ha ilyen nagy dologról szól az ígéret: örök életünk boldogságáról, nem éri-e meg 9 elsőszombati fáradság, hogy áldozatot hozzunk érte?

Állj be közénk kedves testvérünk, – légy fiatal, vagy koros, nő vagy férfi, erőteljes vagy gyenge fizikumú, tudós, művész, politikus, vezető ember vagy beosztott, egyszerű ember, – hisz Isten előtt a szív tiszta vágya a fontos – gyere el 9 egymás utáni hónap elsőszombatján a Boldog Özséb templomba a du. 4 órakor kezdődő közös engesztelésre és szentmisére. A Plebánia biztosítja a lehetőséget erre azok számára is, akik egészségügyi vagy anyagi okok miatt nem tudnak elmenni Csíksomlyóra az elsőszombati „Mária köszöntőre”. (Az utóbbi 2 hónapban már egy autóbusznyi engesztelő zarándokol Csíksomlyóra.) A Szűzanya az itthoni engesztelést is szívesen elfogadja és vár is minél több hívőt.

 A plébániánkon még a következő engesztelő formációk működnek:
 Jézus Szíve Család engesztelő csoportja 14 taggal
 rózsafüzér ima minden szentmise előtt, (a közösen végzett rózsafüzér ima teljes búcsúval jár a szokott feltételek mellett).
 otthoni engesztelés elsőcsütörtök este 5-6 résztvevővel
 a lelki adoptálás mozgalom a magzatgyilkosság engesztelésére
 anyák és feleségek szentségimádása és időnkénti lelkinapja.

 A változatos engesztelő formációk közt mindenki válogathat, a magának legmegfelelőbbet megtalálhatja, és bekapcsolódhat. A Szűzanya várja az engesztelőket, halljuk meg hívását és kövessük tanítását. Vegyük komolyan az engesztelést, mert békénk, örök életünk elnyerése függ tőle.

Égi Édesanyánk, küldj minél több engesztelőt közénk, hogy segíthessünk Neked a lelkek megmentésében!

+Tempfli Mária, ny. tanárnő